TCT ĐSVN
 
 
http://www.saigonrailway.com.vn/
 
 
Giờ tàu và giá vé
 
 
BÁO MỚI
 
 

 
 

 
 
http://www.congdoanvn.org.vn/
 
 
http://www.baogiaothong.vn/
 
 
Báo Tuổi trẻ
 
 
Báo Thanh Niên
 
 

  

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

ĐOÀN TIẾP VIÊN ĐƯỜNG SẮT PHƯƠNG NAM  

 

1. Ban Giám đốc: 

• Ông Nguyễn Văn Tuấn Giám đốc ĐT: 0986950098
• Ông Đặng Đức trung  Phó Giám đốc ĐT: 0903950132
• Bà Nguyễn Thị Bích Hường Phó Giám đốc ĐT: 0901394343
     

  2. Các phòng chức năng tham mưu:

 2.1  Phòng Tổ chức – Hành chính    

Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu giúp Giám đốc ĐTVPN chỉ đạo, quản lý công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương; công tác tổng hợp, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; công tác thanh tra, pháp chế; công tác y tế, bảo vệ sức khỏe cán bộ công nhân viên ĐTVPN.

Trực tiếp thực hiện công tác quản lý cán bộ; lao động, tiền lương, chế độ chính sách; giáo dục đào tạo, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ công nhân viên theo quy định của pháp luật và của ĐTVPN; quản lý hành chính, y tế và chăm lo sức khỏe của người lao động.

    ĐT: 08-38468701-705 bấm số ĐS 2299 và 2330;   08-38465690 Fax: 08-38465690


 2.2 • Phòng Kế hoạch – Vật tư      

 Phòng Kế hoạch - Vật tư là phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc ĐTVPN xây dựng chiến lược phát triển ĐTVPN; công tác thống kê; công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; quản lý và cung cấp vật tư phục vụ sản xuất kinh doanh, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

  
Phối hợp với các phòng liên quan quản lý, tổ chức, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn và duy tu các công trình kiến trúc do ĐTVPN quản lý.
 
     ĐT: 08-38468701-705 bấm số ĐS 2484;   08-38313323 Fax: 08-38313323
 

2.3 • Phòng Nghiệp vụ - Chăm sóc khách hàng 

Phòng Nghiệp vụ - Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc quản lý công tác nghiệp vụ vận tải; công tác an toàn – bảo vệ -  an ninh – quốc phòng; công tác phục vụ vận tải hành khách, hành lý, bao gửi; xây dựng, triển khai chính sách đào tạo, huấn luyện và trực tiếp thực hiện các chương trình đào tạo, huấn luyện của ĐTVPN.

Tham mưu, giúp Giám đốc ĐTVPN xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống quản lý chất lượng và tổ chức công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng.

     ĐT: 08-38468701-705 bấm số ĐS 2289

 

2.4 • Phòng Tài chính – Kế toán   

Phòng Tài chính - Kế toán là phòng chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc chỉ đạo, quản lý công tác tài chính, kế toán của ĐTVPN theo quy định của Luật Kế toán, các quy định khác của Nhà nước, của Ngành và Quy chế tài chính của Công ty.

    ĐT: 08-38468701-705 bấm số ĐS 2383

 

3. Các bộ phận trực thuộc:

3.1. Trạm tiếp viên đường sắt Sài Gòn    

ĐT: 08-38468701-705 số nội bộ 2509

3.2. Trạm phục vụ ăn uống Sài Gòn     

ĐT: 08-38468701-705 số nội bộ 2329

3.3. Trạm tiếp viên đường sắt Đà Nẵng    

ĐT: 0511-3744162, 3835746

3.4. Trạm phục vụ ăn uống Đà Nẵng   

ĐT: 0511-3893464

3.5. Đội bảo vệ    

ĐT: Số nội bộ 2838